Story Publishers

Welkom bij Story Publishers

 1. De toepassing van de potpourri-wetten in het civiel en het penaal procesrecht - TWEEDE EDITIE
  De toepassing van de potpourri-wetten in het civiel en het penaal procesrecht - TWEEDE EDITIE
  € 80,00

  Het civiel procesrecht werd de afgelopen tien jaar grondig door elkaar geschud. De wetgever heeft niet stilgezeten. De belangrijkste wijzigingen worden voor u besproken en waar nodig kritisch onder de loep genomen.

  Het procesverloop voor de strafgerechten werd grondig hervormd niet alleen door de wet van 5 februari 2016 maar ook door de andere potpourri-wetten. Daar is het echter niet bij gebleven en na de "Potpourriaanse (r)evolutie" hebben bepaalde wetten de hervormingen nog verder ontwikkeld. Al deze hervormingen worden kritisch benaderd en gestoffeerd met de meest recente rechtsleer en rechtspraak.

   

   

  Meer info
 2. Downloaden en streamen – Een auteursrechtelijke analyse
  Downloaden en streamen – Een auteursrechtelijke analyse
  € 47,70

  Wat is de auteursrechtelijke grens tussen een legale en een illegale download? Maakt het streamen van video's op YouTube een auteursrechtelijke inbreuk uit wanneer de video zonder toestemming van de auteur geüpload wordt? Wat is de rol van de Europese driestappentoets in de beoordeling van reproducties?

  Dit boek beantwoordt deze en tal van andere vragen over de legaliteit van een download of stream in het licht van de specifieke voorwaarden van respectievelijk de privékopie uitzondering en de technisch noodzakelijke kopie uitzondering. De grenzen van deze uitzonderingen op het exclusieve reproductierecht worden opgezocht met als resultaat een unieke analyse van het auteursrecht in het kader van digitale reproductietechnieken vanuit het oogpunt van de particuliere kopieerder. De basis is academisch, maar waar mogelijk wordt de materie getoetst aan de praktijk. De uitgebreide inleiding en omkadering maken dit werk toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het moderne auteursrecht.

     Meer info
 3. Jaarboek fiscale rechtspraak 2019
  Jaarboek fiscale rechtspraak 2019
  € 65,00

  Fiscaal advocaat Thierry Lauwers maakt de balans op van de fiscale rechtspraak. In het ‘Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2019’ biedt hij een overzicht van de meest opvallende fiscaalrechtelijke vonnissen van het voorbije jaar. Eén voor één werpen ze nieuw licht op vraagstukken, die relevant zijn voor de fiscale situatie van Belgische ondernemers en belastingplichtigen.

  In een jaarlijks overzicht van de Belgische fiscale rechtspraak behandelt Thierry Lauwers – vennoot en oprichter van Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten – meer dan veertig vonnissen en arresten.

   

  Meer info
 4. Ne bis in idem en una via in het fiscaal en sociaal handhavingsrecht - UITGESTELD M.B.T. COVID-19-MAATREGELEN (Nieuwe datum wordt z.s.m. gecommuniceerd)
  Ne bis in idem en una via in het fiscaal en sociaal handhavingsrecht - UITGESTELD M.B.T. COVID-19-MAATREGELEN (Nieuwe datum wordt z.s.m. gecommuniceerd)
  € 121,00

  Sessie 9

  In het arrest van 3 april 2014 concludeert het Grondwettelijk Hof dat de una via-regeling die voor fiscale strafzaken ingevoerd werd bij wet van 20 september 2012, een schending inhoudt van het ne bis in idem-beginsel. Met de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, wordt getracht een juridisch adequaat antwoord te geven op voormeld arrest van het Grondwettelijk Hof. De wet van 5 mei 2019 wijzigt op ingrijpende wijze de vervolging van de ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, kent een uitgebreid vorderingsrecht toe aan de fiscus, heeft gevolgen op het gebied van de sanctionering en geeft aan het strafgerecht de bevoegdheid om ook nog na vrijspraak te oordelen  over de vordering van de fiscus. Deze belangrijke wet wordt kritisch geanalyseerd en getoetst aan de imperatieven die voortspruiten uit de recente rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie. Ook in verband met het sociaal strafrecht wordt de problematiek van ne bis in idem en una via onderzocht en oplossingen hiervoor aangereikt.

   

  Meer info
 5. Praktische Gids Sociaal Recht 2020-2021
  Praktische Gids Sociaal Recht 2020-2021
  € 155,00

  De Praktische Gids Sociaal Recht 2020-2021, inmiddels de achtste editie sedert 2006 (voorheen Handboek Sociaal Recht) geeft een antwoord op alle praktische problemen en vragen bij het toepassen van de sociale wetgeving en is daarom een onmisbare handleiding in de dagelijkse praktijk.

  Deze nieuwe editie 2020 is een onmisbaar actueel naslagwerk voor werkgever, werknemer, advocaat, magistraat en uiteraard ook student.

  Verschijningsdatum: juni 2020

   

   

   

  Meer info
 6. Slotdebat met beleidsvoorstel - UITGESTELD M.B.T. COVID-19-MAATREGELEN (Nieuwe datum wordt z.s.m. gecommuniceerd)
  Slotdebat met beleidsvoorstel - UITGESTELD M.B.T. COVID-19-MAATREGELEN (Nieuwe datum wordt z.s.m. gecommuniceerd)
  € 121,00

  Sessie 10

  Deze opleidingscyclus bestaat uit 10 sessies waar volgende onderwerpen aan bod komen: het fenomeen van de fiscale en de sociale fraude en hun vertalingen naar diverse delicten; de preventieve witwaswet; actuele problemen van administratieve en strafrechtelijke sanctionering in het fiscaal en sociaal recht; het administratief onderzoek in geval van aanwijzing van fiscale fraude; de controlebevoegdheden van de sociale inspectiediensten; de administratieve bijstand en strafrechtelijke samenwerking bij grensoverschrijdende fraude; zwijgrecht in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het zwijgrecht in het fiscaal en sociaal strafonderzoek; onrechtmatig verkregen bewijs in het fiscaal en sociaal onderzoek én in het strafrecht;de impact van de regelingen met de fiscale en sociale administratie op de strafvordering; ne bis in idem en una via in het fiscaal en sociaal handhavingsrecht; slotdebat met beleidsvoorstel.

  Meer info
 7. Studienamiddag Downloaden en streamen - Een auteursrechtelijke benadering - NIEUWE DATUM: 4/6/2020 - Berchem
  Studienamiddag Downloaden en streamen - Een auteursrechtelijke benadering - NIEUWE DATUM: 4/6/2020 - Berchem
  € 151,25

  Wat is de auteursrechtelijke grens tussen een legale en een illegale download? Maakt het streamen van video’s op YouTube een auteursrechtelijke inbreuk uit wanneer de video zonder toestemming van de auteur geüpload wordt? Wat is de rol van de Europese driestappentoets in de beoordeling van reproducties?

  In deze uiteenzetting zal de spreker de kernpunten van zijn boek Downloaden en streamen - Een auteursrechtelijke analyse helder bespreken.

  Meer info
 8. UPV - 41ste Cyclus Permanente Vorming (voorjaar 2020) - Samenloop van de gemeenrechtelijke vergoedingsregeling met andere vergoedingssystemen bij letselschade - NIEUWE DATUM: 26/6/2020 (o.v.) - Brugge
  UPV - 41ste Cyclus Permanente Vorming (voorjaar 2020) - Samenloop van de gemeenrechtelijke vergoedingsregeling met andere vergoedingssystemen bij letselschade - NIEUWE DATUM: 26/6/2020 (o.v.) - Brugge
  € 108,90

  Nieuwe datum: 26 juni 2020 (i.p.v.15 mei 2020 m.b.t. Covid-19-maatregelen) (4de causerie voorjaar 2020)

  Spreker: Alex De Visscher – Advocaat balie West-Vlaanderen

  Slachtoffers kunnen voor hun verhaal van (letsel)schade vaak terugvallen op verschillende vergoedingssystemen zoals een eigen verzekeraar, de sociale zekerheid of een vergoedingsfonds. Bij toepassing van zo’n vergoedingssysteem in combinatie met aansprakelijkheid van een derde ontstaat samenloop omdat één en dezelfde schade vergoedbaar is zowel op grond van het toepasselijke vergoedingssysteem als op grond van het aansprakelijkheidsrecht. In deze causerie wordt toegelicht hoe u dit praktisch kan benaderen bij de opmaak van de schadebegroting.

   

  Meer info
 9. UPV - 41ste Cyclus Permanente Vorming (voorjaar 2020) - STUDIENAMIDDAG - Het nieuwe insolventierecht: capita selecta - NIEUWE DATUM: 3/9/2020 (o.v.) - Brugge
  UPV - 41ste Cyclus Permanente Vorming (voorjaar 2020) - STUDIENAMIDDAG - Het nieuwe insolventierecht: capita selecta - NIEUWE DATUM: 3/9/2020 (o.v.) - Brugge
  € 199,65

  Nieuwe datum: donderdag 3 september 2020 (i.p.v.11 juni 2020 m.b.t. Covid-19-maatregelen) 

  Deze studienamiddag maakt deel uit van het voorjaarsprogramma van de 41ste cyclus Uitstraling Permanente Vorming - Afdeling West-Vlaanderen.

  Meer info

In de kijker

 1. Blockchain in ondernemingen
  Blockchain in ondernemingen
  € 45,00

  In dit unieke boek bespreekt de auteur op overzichtelijke wijze de publieke blockchain, de private blockchain en smart contracts. Hierbij worden telkens het businessperspectief, de technische aspecten en het juridische kader toegelicht. Een aantal technische concepten zijn inderdaad noodzakelijk voor een goed begrip van de mogelijkheden én de beperkingen van blockchainplatformen. Ze worden op bevattelijke wijze uitgelegd voor een lezerspubliek dat niet technisch geschoold is. Meer dan dertig schema’s illustreren deze uitleg en zorgen voor een luchtige noot.

   

  Meer info
 2. Eigendomsgrenzen en grensbepaling
  Eigendomsgrenzen en grensbepaling
  € 55,00

  Met dit boek bieden de auteurs meer duidelijkheid met betrekking tot eigendomsgrenzen en grensbepaling, hetgeen bijvoorbeeld kan resulteren in een afpaling. De publicatie biedt zowel de juridische, de technische als de praktische onderbouw om een grensonderzoek uit te voeren dat al dan niet kan resulteren in een proces-verbaal van splitsing, afpaling of herbevestiging van de grenzen en dergelijke meer.

  Meer info
 3. Kunstmatige intelligentie & Autonome systemen
  Kunstmatige intelligentie & Autonome systemen
  € 45,00

  In dit boek geeft de auteur op systematische én bevattelijke wijze een inzicht in de werking van kunstmatige intelligentie, haar mogelijkheden en beperkingen, haar opportuniteiten en risico’s. Ook op juridisch vlak creëert deze technologie vrij grote uitdagingen, met name op vlak van aansprakelijkheid, privacy, persoonsgegevens, discriminatie, maar ook van vrijheid van ondernemen, aansprakelijkheidsbeperking of schadebeperkingsplicht. Op alle vragen die dit met zich meebrengt, mag u in dit boek een gemotiveerd en genuanceerd antwoord verwachten.

   

   

  Meer info
 4. Praktische Gids Bemiddeling en Collaboratieve Onderhandeling
  Praktische Gids Bemiddeling en Collaboratieve Onderhandeling
  € 65,00

  Bemiddeling of mediatie krijgt steeds meer bekendheid en wordt vanuit diverse hoeken gepromoot. Toch bestaat er nog veel onwetendheid, leven misverstanden en zelfs wantrouwen tegen deze vorm van geschillenoplossing. Collaboratieve onderhandeling is dan weer een techniek die pas zeer recent in België een wettelijke grondslag heeft gekregen.

   

   

  Meer info
 5. Rechtspraak Jury Ethische Praktijken inzake Reclame - Tweede editie
  Rechtspraak Jury Ethische Praktijken inzake Reclame - Tweede editie
  € 45,00

  Met dit werk worden zowel de adverteerder, de reclamesector als de consument een actueel en helder inzicht aangeboden van zowel het juridisch kader, de structuur en de procedure als de rechtspraak van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame.

   

  Meer info