Story Publishers

Welkom bij Story Publishers

 1. Blockchain in ondernemingen
  Blockchain in ondernemingen
  € 45,00

  In dit unieke boek bespreekt de auteur op overzichtelijke wijze de publieke blockchain, de private blockchain en smart contracts. Hierbij worden telkens het businessperspectief, de technische aspecten en het juridische kader toegelicht. Een aantal technische concepten zijn inderdaad noodzakelijk voor een goed begrip van de mogelijkheden én de beperkingen van blockchainplatformen. Ze worden op bevattelijke wijze uitgelegd voor een lezerspubliek dat niet technisch geschoold is. Meer dan dertig schema’s illustreren deze uitleg en zorgen voor een luchtige noot.

   

  Meer info
 2. De impact van de regelingen met de fiscale en sociale administratie op de strafvordering - 5 maart 2020
  De impact van de regelingen met de fiscale en sociale administratie op de strafvordering - 5 maart 2020
  € 121,00

  Sessie 8

  Deze sessie heeft de minnelijke schikking tot voorwerp evenals de regelingen met de fiscale en sociale administratie op nationaal en gewestelijk vlak. Bij de analyse van deze rechtsfiguren wordt o.m. nagegaan welke impact deze regelingen hebben op ingestelde vervolgingen wegens fiscale, sociale en andere delicten.

  Meer info
 3. Eigendomsgrenzen en grensbepaling
  Eigendomsgrenzen en grensbepaling
  € 55,00

  Met dit boek bieden de auteurs meer duidelijkheid met betrekking tot eigendomsgrenzen en grensbepaling, hetgeen bijvoorbeeld kan resulteren in een afpaling. De publicatie biedt zowel de juridische, de technische als de praktische onderbouw om een grensonderzoek uit te voeren dat al dan niet kan resulteren in een proces-verbaal van splitsing, afpaling of herbevestiging van de grenzen en dergelijke meer.

  Meer info
 4. Het Vlaams Woninghuurdecreet
  Het Vlaams Woninghuurdecreet
  € 45,00

  In dit boek wordt het Vlaams Woninghuurdecreet artikelsgewijs besproken, met verwijzing naar de verschillen met de federale Woninghuurwet, alsook met het Brussels en Waals woninghuurrecht. Deze overzichtelijke toelichting van het recente regionale woninghuurrecht, aangevuld met de bijlagen van het Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet en modellen, is onmisbaar voor elke jurist of andere professional die met het woninghuurrecht bezig is.

  Meer info
 5. Jaarboek fiscale rechtspraak 2018
  Jaarboek fiscale rechtspraak 2018
  € 65,00

  Fiscaal Advocaat Thierry Lauwers maakt de balans op van de fiscale rechtspraak. In het ‘Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2018’ biedt hij een overzicht van de meest opvallende fiscaalrechtelijke vonnissen en arresten van het voorbije jaar. Eén voor één werpen ze nieuw licht op vraagstukken, die relevant zijn voor de fiscale situatie van Belgische ondernemers en belastingplichtigen.

  In zijn jaarlijks overzicht van de Belgische fiscale rechtspraak behandelt Thierry Lauwers – vennoot en oprichter van Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten – meer dan vijftig vonnissen en arresten.

  Meer info
 6. Kunstmatige intelligentie & Autonome systemen
  Kunstmatige intelligentie & Autonome systemen
  € 45,00

  In dit boek geeft de auteur op systematische én bevattelijke wijze een inzicht in de werking van kunstmatige intelligentie, haar mogelijkheden en beperkingen, haar opportuniteiten en risico’s. Ook op juridisch vlak creëert deze technologie vrij grote uitdagingen, met name op vlak van aansprakelijkheid, privacy, persoonsgegevens, discriminatie, maar ook van vrijheid van ondernemen, aansprakelijkheidsbeperking of schadebeperkingsplicht. Op alle vragen die dit met zich meebrengt, mag u in dit boek een gemotiveerd en genuanceerd antwoord verwachten.

   

   

  Meer info
 7. Ne bis in idem en una via in het fiscaal en sociaal handhavingsrecht - 7 mei 2020
  Ne bis in idem en una via in het fiscaal en sociaal handhavingsrecht - 7 mei 2020
  € 121,00

  Sessie 9

  In het arrest van 3 april 2014 concludeert het Grondwettelijk Hof dat de una via-regeling die voor fiscale strafzaken ingevoerd werd bij wet van 20 september 2012, een schending inhoudt van het ne bis in idem-beginsel. Met de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, wordt getracht een juridisch adequaat antwoord te geven op voormeld arrest van het Grondwettelijk Hof. De wet van 5 mei 2019 wijzigt op ingrijpende wijze de vervolging van de ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, kent een uitgebreid vorderingsrecht toe aan de fiscus, heeft gevolgen op het gebied van de sanctionering en geeft aan het strafgerecht de bevoegdheid om ook nog na vrijspraak te oordelen  over de vordering van de fiscus. Deze belangrijke wet wordt kritisch geanalyseerd en getoetst aan de imperatieven die voortspruiten uit de recente rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie. Ook in verband met het sociaal strafrecht wordt de problematiek van ne bis in idem en una via onderzocht en oplossingen hiervoor aangereikt.

   

  Meer info
 8. Onrechtmatig verkregen bewijs in het fiscaal en sociaal onderzoek én in het strafrecht - 6 februari 2020
  Onrechtmatig verkregen bewijs in het fiscaal en sociaal onderzoek én in het strafrecht - 6 februari 2020
  € 121,00

  Sessie 7

  Artikel 32 V.T.Sv. is de wettelijke verankering van de Antigoon-rechtspraak die, onder bepaalde voorwaarden, toelaat dat onregelmatig verkregen bewijselementen betrokken mogen worden bij de beoordeling van de schuld van een beklaagde. Niet alleen voormelde wetsbepaling, maar ook de Europese regelgeving ter zake, worden onder de loep genomen met inbegrip van de applicatie ervan in de nationale rechtspraak en die van het EHRM en het Hof van Justitie. Meer in het bijzonder wordt onderzocht welke impact onregelmatig verkregen bewijs heeft op het verloop van het strafproces met fiscale en sociale misdrijven tot voorwerp. Vanuit de Belgische rechtspraak en deze van het Hof van Justitie wordt tevens de toepassing van de Antigoon-leer op fiscale zaken belicht en een antwoord gegeven op de vraag in welke mate de fiscus onregelmatig verkregen bewijs tegen een belastingplichtige mag aanwenden.

  Meer info
 9. Praktische Gids Bemiddeling en Collaboratieve Onderhandeling
  Praktische Gids Bemiddeling en Collaboratieve Onderhandeling
  € 65,00

  Bemiddeling of mediatie krijgt steeds meer bekendheid en wordt vanuit diverse hoeken gepromoot. Toch bestaat er nog veel onwetendheid, leven misverstanden en zelfs wantrouwen tegen deze vorm van geschillenoplossing. Collaboratieve onderhandeling is dan weer een techniek die pas zeer recent in België een wettelijke grondslag heeft gekregen.

   

   

  Meer info
 10. Rechtspraak Jury Ethische Praktijken inzake Reclame - Tweede editie
  Rechtspraak Jury Ethische Praktijken inzake Reclame - Tweede editie
  € 45,00

  Met dit werk worden zowel de adverteerder, de reclamesector als de consument een actueel en helder inzicht aangeboden van zowel het juridisch kader, de structuur en de procedure als de rechtspraak van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame.

   

  Meer info

In de kijker

 1. De toepassing van de potpourri-wetten in het civiel en het penaal procesrecht - UITVERKOCHT - 2DE EDITIE IN VOORBEREIDING
  De toepassing van de potpourri-wetten in het civiel en het penaal procesrecht - UITVERKOCHT - 2DE EDITIE IN VOORBEREIDING
  € 75,00

  Niet alleen de wet van 5 februari 2016, maar ook de andere potpourri-wetten hebben het procesverloop voor de strafgerechten grondig hervormd. Daar is het echter niet bij gebleven en bepaalde wetten na de “Potpourriaanse (r)evolutie” hebben de hervormingen nog verder ontwikkeld. Al deze hervormingen worden kritisch benaderd en gestoffeerd met de meest recente rechtsleer en rechtspraak. Ook zal er een blik worden geworpen op een in de steigers staande wetgeving die de metamorfose van de strafrechtspleging nog zal uitbreiden en, waar nodig, verfijnen.

  Het civiel procesrecht werd de afgelopen tien jaar grondig door elkaar geschud. De wetgever heeft niet stilgezeten en zeker sinds de zogenaamde potpourri-wetten vanaf 2015 door de Minister van Justitie in een ijltempo door het parlement werden gejaagd, heeft het burgerlijk procesrecht en de praktijkjurist die deze rechtstak dagdagelijks beoefent, geen rust gekend. Menigeen geraakt verdwaald in dit woud van nieuwe regelgeving. Zelfs de wetgever struikelt blijkbaar soms over zijn eigen hervormingen. Hoog tijd voor een stand van zaken en een rustpunt in deze materie die raakt aan de kern van het civiel recht. Tussen recht hebben en recht krijgen, ligt immers het procesrecht. De belangrijkste wijzigen worden voor u besproken en waar nodig kritisch onder de loep genomen.

  Meer info
 2. Praktische Gids Sociaal Recht 2018-2019
  Praktische Gids Sociaal Recht 2018-2019
  € 130,00

  Deze nieuwe editie 2018 van de Praktische Gids Sociaal Recht (voorheen Handboek Sociaal Recht) is een onmisbaar actueel naslagwerk voor werkgever, werknemer, advocaat, magistraat en uiteraard ook studenten.

   

   

   

  Meer info
 3. Praktische leidraad voor de syndicus - Herwerkte editie 2018
  Praktische leidraad voor de syndicus - Herwerkte editie 2018
  € 60,00

  Het boek is opgevat als een handleiding/draaiboek voor al diegenen die betrokken zijn in het beheer van een mede-eigendom, meer bepaald de syndicus, de juristen en eigenaars. Het is een praktisch handboek, met vragen en antwoorden, tips en oplossingen.

  Meer info